Amaç / Hedef

Amaç

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın amacı bu alandaki teorik bilgilerini ve uygulama becerilerini birleştirerek çağdaş matematik anlayışını kazanmış matematik öğretmenleri yetiştirmektir. Bahsi geçen anabilim dalının bünyesinde faaliyet gösterecek olan İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı’nda ortaokullarda (5-8. sınıflar) görev alabilecek matematik öğretmenleri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Dört yıllık lisans eğitimini kapsayan program temel alan ve meslek bilgisine sahip, matematik eğitimine yönelik olumlu tutum ve davranışları benimsemiş, eleştirel düşünebilen, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, hem ulusal hem de uluslararası standartlarda çağın gerektirdiği ihtiyaçlara uygun nitelikte, özgüveni tam öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bunun yanında,  alanındaki araç gereç ve teknoloji kullanımına hakim, problem çözme becerileri gelişmiş, matematiğin doğası ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olan,  öğrencilerin gelişim özelliklerini bilip bu özelliklere göre öğretimi planlayan ve materyal geliştiren öğretmenlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef

Gelişen bilgi toplumu dinamikleri sadece bilgi ve teknolojide  değil, günlük yaşamda da matematiğin gerekliliğini tartışılmaz bir konu haline getirmiştir. Çağımızın gerekliliği ile beraber, insanlık tarihinin en eski bilimlerinden olan matematik, günümüzde de bütün dünya ülkelerinde matematik eğitimine özel bir önem verilmesine ve önceliğe sahip olmasına sebep olmuştur.  Bu durumun sebebi matematiğin olaylara eleştirel gözle bakmayı, soyut düşünmeyi, analiz ve sentez yapabilme gibi üst düzey becerilerin gelişimini sağlayan evrensel bir dil ve araç olmasıdır. Bu bağlamda nitelikli matematik öğretmenlerinin yetiştirilmesi son derece önemlidir. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalımızda sağlamak istediğimiz, matematik alan bilgisi tam, matematik öğretiminde ihtiyaç duyulan yöntem ve teknikleri iyi bilen, bu yöntem ve tekniklere teknolojiyi adapte edebilen, matematik eğitimi alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelere hakim olan, öğrencilerine matematiği sevdirecek öğretmenler yetiştirmektir.
​​​​​​

güncelleme: 6.2.2017 09:39