Sign In

 7143 Sayılı Af Kanunu Duyurusu

 Af Kanunu için en geç 18 Eylül 2018 mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı`na başvurunuz.


 

<p>​</p><p style="text-align: justify;">18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 sayılı kanunla eklenen geçici 78. Madde gereğince Af Kanunu&#39;ndan yararlanmak isteyen öğrencilerin en geç 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Aydın Üniversitesi &#160;Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı`na aşağıdaki belgelerle başvuru yapmaları gerekmektedir.</p><p><strong>NOT: </strong>Lisansüstü öğrencileri başvurularını ilgili enstitüye yapacaklardır.</p><p><strong><br/></strong></p><p><strong>Kaydı Silinen / Kendi İsteği ile Kayıt Sildiren /ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayan öğrencilerden istenecek belgeler:</strong></p><p>- Başvuru Dilekçesi <strong>(</strong><a href="/haberler/Documents/af_dilekce_formu.pdf" rtenodeid="39" target="_blank"><strong>Tıklayınız</strong></a><span rtenodeid="42" style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;"><strong>)</strong></span></p><p>- Nüfus Cüzdan Fotokopisi</p><p>- Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)</p><p>- Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi</p><p>- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf </p><p>- Ön Lisans/Lisans öğrencileri için Lise Diploması</p><p>- DGS ile yerleşenler için ön lisans diploması</p><p>- ÖSYM sınav sonuç belgesi (ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayan öğrenciler)</p><p>- Lisansüstü öğrencileri için lisans veya Yüksek Lisans Diploması</p><p><strong><br/></strong></p><p><strong>İlgili Kanun Maddesi:</strong></p><p style="text-align: justify;">&quot;GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, &#160;lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.</p><p style="text-align: justify;">Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.</p><p style="text-align: justify;">Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.</p><p style="text-align: justify;">Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir…&quot;</p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p><br/></p>

Yayınlandı:
31.5.2018

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 No