5 Kasım 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27045

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE

İNKILAP TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Merkezin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

             a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

             b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             c) Merkez: İstanbul Aydın Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

             e) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

             f) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

             g) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

             ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

             h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türk gençliğini milli, manevi ve kültürel değerlerin bilincinde, Türkiye Cumhuriyetinin birer ferdi olarak, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan, bundan gurur duyan, Atatürkün fikirlerini, Atatürk ilke ve inkılaplarını anlayarak, içtenlikle benimseyen, bu inançlardan almış olduğu güçle millet ve Devletine daha çok yararlı olmaya çalışan fertler yetiştirmek üzere Türk inkılabı tarihi, Atatürk ilkeleri, bunların anlam ve hedefleri, Türk milletinin geçmişte insanlığa yapmış olduğu hizmetler ve benzeri konularda çalışmalarda bulunmaktır.

             Faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Atatürk ilkeleri ve Türk inkılap tarihi ile ilgili araştırma ve geliştirmelerin yapılmasını sağlamak,

             b) Atatürk ve Türk İnkılabı ile ilgili bir arşiv oluşturmak,

             c) Yukarıdaki   konularda   konferanslar,   seminerler,   paneller   ve   bilimsel   toplantılar düzenlemek,

             ç) Kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak,

             d) Bu konularda çeşitli kuruluşlarla bilimsel dayanışmayı sağlamak,

             e) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini okutan öğretim elemanlarına destek vermek, aralarında fikir alışverişini sağlayarak, bu alanda ilmi dayanışmaya katkıda bulunmak,

             f) Amacıyla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları içinden üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, Başkanın onayı ile yeniden görevlendirilebilir. Müdüre yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısının görev süresi de üç yıldır. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekalet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek,

             b) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

             c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,

             ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak,

             d) Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak,

             e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun idari işlerini yürütmek,

             f) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından; Müdür dahil görevlendirilen en az beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

             (2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Müdür ihtiyaç halinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek, Rektörlük kanalı ile Mütevelli Heyetine sunmak ve onaylanan programları yürütmek,

             b) Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarını oluşturmak ve çalışmaları değerlendirmek,

             c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit ederek Merkez Müdürlüğüne sunmak,

             ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Merkez Müdürlüğüne sunmak.

             Danışma kurulu

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile üç yıllığına seçilir. Danışma Kurulu azami onbeş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

             (2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

             Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için Merkez Müdürlüğüne değerlendirmelerini aktarmak,

             b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Merkez Müdürlüğüne sunmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE  14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.