5 Kasım 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27045

YÖNETMELİK

             İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ HAYDAR ALİYEV

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Merkezin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

             a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

             b) Danışma Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

             c) Merkez: İstanbul Aydın Üniversitesi Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

             e) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

             f) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

             g) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

             ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

             h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Amaç

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye ve Azerbaycan arasında dayanışmayı artırmak için bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda ortak çalışmalar yapmak, bilgi üretmek ve sonuçlarının yayınlanmasını sağlamaktır. Ayrıca, Azerbaycan’daki üniversitelerde görev yapan bilim adamları ile Üniversitede görev yapan bilim adamlarını bir araya getirerek bilimsel çalışma yapmalarını sağlamaktır.

             Faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Azerbaycan halkının ve Haydar Aliyevin özelliklerinin öğrenilmesini sağlamak,

             b) Azerbaycan kültürünün tanıtımına katkıda bulunmak,

             c) Türkiye ve Azerbaycan gençlerinin milli ve manevi değerleri öğrenip benimsemelerini sağlamak,

             ç) Azerbaycan Cumhuriyetinin bilimsel, sosyal ve sanatsal alanlardaki projelerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunmak,

             d) Merkezin amaçları doğrultusunda; bilim, sanat, kültür, sağlık ve sportif alanlarda faaliyet gösteren başarılı bilim adamlarına, üniversite öğrencilerine eğitim bursları ve başarı ödülleri vermek,

             e) Ulusal ve uluslararası düzeyde, diğer üniversiteler, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile bilim, sanat ve kültürel alanlarda işbirliği yapmak,

             f) Azerbaycanın kültür ve teknoloji alanlarında gelişmesine katkıda bulunacak proje ve çalışmaların yapılmasına destek olmak ve sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak,

             g) Türkiye ve Azerbaycanda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak,

             ğ) Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, kongre, sempozyum, kollokyum, seminer, panel ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirmek,

             h) Türkiye ve Azerbaycan hakkında yayınlar yapılmasını sağlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları içinden üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür Başkanın onayı ile yeniden görevlendirilebilir. Müdüre yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısının görev süresi de üç yıldır. Müdür, görevi başında olmadığı zaman, yardımcısı kendisine vekalet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda, yeni bir Müdür görevlendirilir.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek,

             b) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

             c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,

             ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak,

             d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak,

             e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun idari işlerini yürütmek,

             f) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından; Müdür dahil görevlendirilen en az beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

             (2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Müdür ihtiyaç halinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışma programını hazırlamak, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek ve Merkez Müdürlüğüne sunmak,

             b) Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarını oluşturmak ve çalışmaları değerlendirmek,

             c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimlerinin, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit ederek Merkez Müdürlüğüne sunmak,

             ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Merkez Müdürlüğüne sunmak.

             Danışma kurulu

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile üç yıllığına seçilir. Azerbaycan uyruklu uzmanlar; Azerbaycan Devletinin onayı alınarak Danışma Kuruluna üye seçilebilir. Danışma Kurulu azami onbeş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

             (2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

             Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için Merkez Müdürlüğüne değerlendirmelerini aktarmak,

             b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Merkez Müdürlüğüne sunmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.