28 Ocak 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27476

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

             a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

             b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             c) Merkez (SEM): İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             d) Müdürlük: Merkez Müdürlüğünü,

             e) Mütevelli Heyeti: Üniversitenin Mütevelli Heyetini,

             f) Rektör: Üniversite Rektörünü,

             g) Senato: Üniversite Senatosunu,

             ğ) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

             h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 –  (1) Merkezin amacı; önlisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında verilecek sürekli eğitim programlarını düzenlemek ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, ülke kalkınmasına hizmet vermektir.

             Faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Bilimsel bilgiyi yetişkinlerle ve kurumlarla paylaşarak ve kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirerek bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak,

             b) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek ve planlamak,

             c) Rektörlüğe bağlı bölümlerde bu amaçla yürütülen her türlü etkinliğin koordinasyonunu sağlamak,

             ç) Öğrencilerin yanı sıra, sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak, uzmanlık alanını kapsayan eğitim programları sunmak,

             d) Bölümlerin bağlantılı olduğu diğer programlar konusunda öğrencilerin yetişmesini sağlamak,

             e) Bölümlere destek olacak alanlarda yapılacak sertifika programları ile öğrencileri çoklu becerilerle donatmak,

             f) Tam donanımlı insan gücünü yetiştirmek için gerekli çalışmaları yapmak,

             g) Amaçları doğrultusundaki tüm etkinliklerini yaşam boyu öğrenme, meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, çeşitli kesimlere konferanslar gibi yollarla gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları içinden üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür Başkanın onayı ile yeniden görevlendirilebilir. Müdüre yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısının görev süresi de üç yıldır. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekalet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek,

             b) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

             c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,

             ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak,

             d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak,

             e) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

             f) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak, Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından, Müdür dahil görevlendirilen en az beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

             (2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerektiğinde olağanüstü olarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek, Rektörlük kanalıyla Mütevelli Heyetine sunmak ve onaylananları yürütmek,

             b) Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarını oluşturmak ve çalışmaları değerlendirmek,

             c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit ederek Müdürlüğe sunmak,

             ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Müdürlüğe sunmak.

             Danışma kurulu

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu azami onbeş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür Danışma Kuruluna başkanlık eder.

             (2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

             Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için Müdürlüğe değerlendirmelerini aktarmak,

             b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdürlüğe sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.